Prijsbereik: Van naar

Vergelijk aanbiedingen

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden van Particulierhuishuren.nl. Deze zijn van toepassing als u gebruik maakt van onze Website, zijnde het verhuur of huur, en bevatten belangrijke informatie voor u als bezoeker. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities
Particulierhuishuren.nl: Particulierhuishuren.nl gevestigd in Hardenberg.

Website: De website van Particulierhuishuren.nl en alle bijbehorende sub domeinen.

Klant: De natuurlijk of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Particulierhuishuren.nl en/of zich geregistreerd heeft op de Website. Ongeacht gebruikmakend van gratis of betaalde diensten.

Verhuurder: Klanten die bij Particulierhuishuren.nl een ruimte te huur aanbieden en beschikbaar stellen.

Overeenkomst: Iedere afspraak of overeenkomst tussen Particulierhuishuren.nl en de Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden een integraal onderdeel uitmaken.

Huurovereenkomst: De overeenkomst tussen de Verhuurder en de Klant waarbij Particulierhuishuren.nl als de bemiddelaar handelt. De Huurovereenkomst is de verantwoordelijkheid van de Verhuurder om correct aan te bieden bij Particulierhuishuren.nl. Wijzigingen voorbehouden.

Dag: Een kalenderdag.

Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, vastgesteld door de Verhuurder tot minimaal 1 dag voor aanvang. Binnen 24 uur voor aanvang van het te huren object wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Digitale Inhoud: Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

Duurovereenkomst: Een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.

Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Aanbod: Door de Verhuurder aangeleverde objecten, de Verhuurder blijft de rechtmatige eigenaar van de Digitale Inhoud en is verantwoordelijk voor correctheid van de informatie die bij Particulierhuishuren.nl wordt aangeboden.

Huurprijs: De door de verhuurder gewenste huursom voor het Aanbod.

Woning: onroerend goed dat volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (mede) geschikt is om gebruikt te worden als woonruimte.

Review: Een klant kan een recensie, Review, achterlaten op de website bij een Verhuurder.

 

Inhoud van de website
Al het materiaal met inbegrip van afbeeldingen, details, gegevens, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, foto’s, video’s, tekst, software, logo’s en ander materiaal dat deel uitmaakt van de Website, is exclusief eigendom van Particulierhuishuren.nl. Met uitzondering van de Digitale Inhoud bij het Aanbod van Verhuurders op Particulierhuishuren.nl, deze materiaal, handels – en servicekenmerken blijven eigendom van hun respectieve eigenaren.

Het Aanbod van de verhuurder aan de klant bevat een duidelijke omschrijving van de dienstverlening die de consument in kwestie mag verwachten. Het Algemene Aanbod bevat tevens de Huurprijs en de overige condities. Links naar andere website is niet toegestaan, Particulierhuishuren.nl kan niet verifiëren naar de betrouwbaarheid en inhoud van dergelijke websites.

Gebruik van de website
U mag de Website en de Digitale Inhoud ervan alleen voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken. Ieder ander gebruik van de Website of de Digitale Inhoud ervan is verboden, met inbegrip van, zonder enige beperking, het wijzigen, verwijderen, wissen, verzenden, publiceren, distribueren, proxy-caching, uploaden, posten, her distribueren, opnieuw in licentie geven, verkopen, dupliceren, opnieuw publiceren of op enige andere wijze verspreiden ervan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Particulierhuishuren.nl of de Verhuurder. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag u geen framing-technieken gebruiken om handelsmerken of logo’s van Particulierhuishuren.nl op te nemen, of metatags of andere verborgen tekst gebruiken. U mag geen koppeling naar de Website maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

U mag, uitsluitend voor uw privégebruik, een kopie van de Inhoud die op de Website wordt getoond weergeven en afdrukken en een kopie van Inhoud die voor downloaden bedoeld is downloaden, maar u mag de Inhoud op geen enkele manier wijzigen, waaronder mede begrepen wordt, zonder beperking, het verwijderen of wijzigen van kennisgevingen van auteursrechten of andere vormen van eigendom. Wanneer u materiaal kopieert of downloadt, worden daardoor geen rechten, inclusief eigendomsrechten, of belangen ten aanzien van de Inhoud aan u overgedragen.

Accountgegevens
De Verhuurder en Huurder is zelf verantwoordelijk voor de informatie en gegevens in hun account. Met registeren van een account garandeer en verklaar je Particulierhuishuren.nl dat je informatie:

  • Niet vals, onnauwkeurig, misleidend of onvolledig is;
  • Niet frauduleus is of betrekking heeft met criminaliteit;
  • Niet in strijd is met lokale of internationale wet, verordening of regelgeving;
  • Niet smadelijk, lasterlijk, onrechtmatig bedreigend of onrechtmatig treiterend is;
  • Geen virussen, wormen, Trojaanse paarden, tijdbommen of andere programma routines bevat die bedoeld zijn om schade aan te brengen en/of het nadelig verstoren van een systeem, gegevens of persoonlijke informatie van Particulierhuishuren.nl en derden.

Je verleent Particulierhuishuren.nl het niet-exclusieve, wereldwijde ,eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, sublicentieerbare (via verschillende kanalen) recht om alle auteursrechten, publiciteitsrechten en alle andere rechten op uw informatie uit te oefenen in elke nu bekende of toekomstige vorm bij de uitvoering en verbeteren van de Dienst.

Reviews
Het is verboden dat klanten korting krijgen van een Verhuurder zodat ze een positieve Review plaatsen. Reviews mogen alleen geplaatst worden door Klanten die de ruimte hebben gehuurd en gebruikt, Particulierhuishuren.nl mag stappen ondernemen om dit tegen te gaan. Een consequentie kan een waarschuwing, boete of  verwijdering van de Verhuurder zijn op de Website.

Huurprijs
De Huurprijs die wordt aangeboden bij Particulierhuishuren.nl is definitief en kan niet onderhandeld worden. De uiteindelijke Huurprijs wordt vastgesteld door Particulierhuishuren.nl en de verhuurder. Eventuele wijzigingen zijn voorgehouden aan Particulierhuishuren.nl of de Verhuurder, een Klant is vrij van prijswijzigingen als er al een overeenkomst is met het Aanbod.

De Huurprijs dient binnen het gestelde termijn betaald te worden en is inclusief de aangeboden diensten. Particulierhuishuren.nl is niet verantwoordelijk voor verkeerd gebruik van een ruimte door een Klant. Eventuele kosten door schade en dergelijke wordt door de Verhuurder extra in rekening gebracht aan de Klant, dit is niet de verantwoording van Particulierhuishuren.nl. Mocht er ter plekke gebruik worden gemaakt van extra diensten die niet via Particulierhuishuren.nl geregeld worden, dan kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht door de Verhuurder, dit in overleg tussen Verhuurder en huurder. De Overeenkomst en het eventuele opzeggen dient schriftelijk, hieronder wordt ook E-mail verstaan, plaats te vinden.

Aansprakelijkheid
Particulierhuishuren.nl is de verbindende factor tussen vraag en aanbod. We zijn daarbij afhankelijk van de Verhuurder voor correcte informatie, daardoor is Particulierhuishuren.nl niet verantwoordelijk voor de informatie op de Website. Wel houdt Particulierhuishuren.nl steekproeven of de informatie correct is, ook wordt er gebruik gemaakt van Reviews door Klanten om de informatie zo veel mogelijk op juistheid te kunnen controleren.

Het gebruik van een ruimte die verhuurd wordt door een Klant is onderhevig aan de voorwaarden van de Verhuurder. Particulierhuishuren.nl is niet verantwoordelijk voor het gedrag van een Klant, de Verhuurder heeft het recht om eventuele schade te verhalen bij de Klant. Bij gebrek aan Algemene Voorwaarden van de Verhuurder geldt de Algemene Voorwaarden van Particulierhuishuren.nl.

Duur van de overeenkomst
Particulierhuishuren.nl heeft een Aanbod wat tot maximaal 6 maanden kan worden verhuurd. De Verhuurder bepaald de totale duur van de Overeenkomst, wijzigingen in de duur van de overeenkomst staat gemeld bij de Digitale Inhoud van het Aanbod.

Veranderingen aan de Algemene Voorwaarden
Particulierhuishuren.nl heeft het recht om, naar eigen mening, de Algemene Voorwaarden te wijzigen of te vervangen door de bijgewerkte Algemene Voorwaarden op de Website te plaatsen. Particulierhuishuren.nl is niet verplicht om wijzigingen via de nieuwsbrief te verspreiden, wel wordt dit zoveel mogelijk geprobeerd. Door voortdurend gebruik van de Website na een dergelijke wijziging vormt uw acceptatie van de nieuwe Algemene Voorwaarden.